Sa pangkalahatan, ang Kwalipikadong Pagbili ay isang pagbiling ginawa sa pamamagitan ng  isang naka-link na payment card sa negosyong lumalahok sa isang kasalukuyang alok na  reward. Ang bawat alok na reward ay may sariling mga tuntuning tumutukoy sa Kwalipikadong 

Pagbili. Bilang halimbawa, maaaring rekisito para sa isang alok na reward ang pagbiling  nagkakahalaga ng hindi bababa sa $1 sa isang kalahok na negosyo at para sa iba, maaari itong  pagbiling nagkakahalaga ng hindi bababa sa $5. Palaging tutukuyin ang mga tuntunin sa  seksyong “Paano ito gumagana” ng bawat alok na reward.