Para sa anumang tanong o tulong, makipag-ugnayan sa chooselocalsmc@colu.com. Maaari  mong i-track at i-monitor ang iyong mga pagbabayad gamit ang portal ng Tipalti sa  pamamagitan ng link na ito: https://suppliers.tipalti.com/SMC/account/login Para sa anumang tanong o tulong, magpadala ng email sa chooselocalsmc@colu.com. May  kinatawan ng Choose Local San Mateo County na sasagot sa iyong tanong sa loob ng 2-3 araw  ng negosyo. Maaaring may malapat na ilang eksepsyon.