Maaaring mayroong mga batas na naglilimita sa paggamit ng SMC Points upang bumili ng ilang  partikular na produkto, gaya ng alak, tabako, lottery, at pharmaceuticals. Hindi gumagawa ng  anumang pagpapatunay ang County ng San Mateo kaugnay ng mga uri ng mga pag-redeem na  iyon. Kung nagbebenta ang iyong negosyo ng mga ganoong uri ng mga produkto, dapat mong  malaman ang anumang naaangkop na paghihigpit.