Ang bayad para sa SMC Points na naipon mo ay ipapadala sa iyong bank account nang cash,  sa pamamagitan ng portal ng Tipalti kung saan ka nagparehistro sa iyong proseso ng  pagsisimula. Ipoproseso ang mga pagbabayad sa bawat ika-1 araw ng buwan, maaaring abutin  ang proseso ng hanggang 10 araw ng negosyo. 

Maaari mong i-track at i-monitor ang iyong mga pagbabayad gamit ang portal ng Tipalti sa  pamamagitan ng link na ito: https://suppliers.tipalti.com/SMC/account/login Para sa anumang tulong sa usaping ito, makipag-ugnayan sa amin sa  

chooselocalsmc@colu.com