Pinal at hindi mababawi ang lahat ng pag-redeem ng SMC Points. Ang mga tuntunin ng  pagkansela at anumang refund ay direkta ninyong pagkakasunduan ng customer. Kung gusto 

ng iyong customer na magsauli ng mga biniling produkto at humingi ng refund, maaari mong  kanselahin ang transaksyon, ngunit hindi maibabalik ang SMC Points ng iyong customer sa  kanyang account. Dahil naisagawa na ang pagbabayad at matatanggap mo ang bayad sa iyo  nang dolyar, maaari mong piliing mag-refund sa customer nang cash. Pakitandaang hindi  pananagutan ng County ng San Mateo ang pag-credit o pag-debit sa SMC Points sa account ng  customer o sa account mo kaugnay ng naturang pagkansela.