Dapat nilang ipaalam sa iyo kung magbabayad sila sa pamamagitan ng pag-redeem ng SMC  Points. Kapag nag-redeem ang isang User ng piniling halaga ng SMC Points, may lalabas na  screen na nagkukumpirma sa pag-redeem ng SMC Points. 

Bilang panghuling hakbang, hilingin sa user na ipakita sa iyo o sa isang miyembro ng staff ang  screen ng kumpirmasyon sa Choose Local San Mateo County app. Dagdag pa rito, makakatanggap ka ng email ng kumpirmasyon na naglalaman ng mga detalye ng pag-redeem  ng SMC Points at ng iyong na-update na balanse.